Skip navigation MENU

Geplaatst op 08-02-2022 in Nieuws.

85% van leerlinggemiddelden voortgezet onderwijs is lager dan vorig jaar

De cijfergemiddelden van leerlingen tot en met december van schooljaar ‘21/’22 zijn globaal gezien opnieuw licht gedaald, in vergelijking met dezelfde periode in eerdere jaren. Dit toont het landelijke onderzoek van The Implementation Group (TIG) aan. Opvallend daarbij is dat onderlinge verschillen tussen leerlingen groter worden, en het verschil het grootst is bij leerlingen met de laagste cijfers. In totaal is tot 85% van de behaalde gemiddelden minder goed dan vorig jaar en presteert de beste 15% vergelijkbaar of zelfs beter.

Daling het sterkst bij bovenbouw havo

De onderbouw lijkt na een sterkere daling vorig jaar, dit jaar iets te stabiliseren. Deze stabilisatie, en soms zelfs licht herstel, zien we vooral bij havo, vwo en de havo/vwo-dakpanklassen in de onderbouw. De andere schoolniveaus laten nog wel een negatieve trend zien dit jaar, al dan niet in lijn met eerdere jaren. Bij de bovenbouw is er een neerwaartse trend in de cijfers bij alle schoolniveaus, al is de daling op de havo het grootst.

Slechtere prestatie op maatschappij- en kunstvakken

Op vakniveau zien we dat, na een duidelijke daling vorig jaar, de gemiddelden op de exacte vakken (zoals wiskunde) in de onderbouw stabiliseren. Daar staat tegenover dat in de bovenbouw juist een dalende trend doorzet. Bij de talen in de onderbouw is er een enige stijging, na jaren van lichte daling. In de bovenbouw is ook bij deze vakken juist een dip te zien. De maatschappij- en kunstvakken laten in de onderbouw beiden een vervolg zien van de al vóór corona ingezette lichte negatieve trend. In de bovenbouw zien we dat deze vakken die vorig jaar nog redelijk stabiel waren, dit jaar een daling laten zien. De praktijkvakken laten in het huidige cursusjaar, voor zowel de onderbouw als bovenbouw, een vergelijkbare neerwaarts knik zien. Tot slot worden verschillen tussen leerlingen ook op de onderliggende vakken structureel groter, wat opnieuw duidt op de verschillende invloed van de coronapandemie op hoger- en lager-scorende leerlingen.

TIG Schoolmonitor helpt scholen om effecten NPO-interventies te monitoren

TIG doet sinds vorig jaar onderzoek naar de impact van de coronapandemie op het voortgezet onderwijs. Dat deden we in de vorm van de TIG Schoolscan, waarmee scholen een probleem- en behoefteanalyse konden maken om vervolgens met de NPO-menukaart interventies op te stellen. Op verzoek van veel scholen zetten wij dit werk voort en bieden wij – naast het landelijke rapport – kosteloos de schoolspecifieke TIG Schoolmonitor aan. De TIG Schoolmonitor stelt scholen in staat voor hun eigen leerlingen te bekijken hoe ze staan qua onderwijsresultaten, om zo leerlingen te monitoren, de effecten van interventies te evalueren en daarop concrete verbeteracties te introduceren. Meer lezen over het landelijke rapport en de TIG Schoolmonitor.